قرن 21
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :میهن بلاگ 99
نویسندگان


انجام پایان نامه مدیریت

تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم كرده انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته اند. خیلی مهم ترین تقسیم بندى تحقیق , تقسیم آن به دو نوع بنیادى و كاربـردى است . تحقیق بنیادىبه منظور ارائه نظریه هاى جدید علمى گسترش عـلوم در زمینه هاى مختلف صورت مى پذیرد. این نوع تحقیق با هدف پروراندن نـظـریـه هـاى عـلمى از طریق كشف اصول قواعد كلى صورت مى گیرد به كـاربـرد ایـن یـافـتـه ها در صحنه عمل و واقعیت كمتر توجه مى شود. این نوع تـحـقـیقات اکثرا ٌ در موقعیت هاى آزمایشگاهى و اکثرا ٌ بر روى حیوانات انجام مـى شـود. روان شـنـاسـان از جـمـلـه پژوهشگران ى هستند كه به انجام این نوع تحقیقات بیشتر علاقمند هستند .

تـحـقیقات كاربردى به منظور حل سریع موارد مشكلات اتخاذ تدابیر ضروری انـجام مى شود. این نوع تحقیق با استفاده ازیافته هاى تحقیقات بنیادى در صدد حل مشكلات گوناگون بر مى آید. به جمله دیگر, در تحقیق كاربردى , محقق یافته هاى تحقیق بنیادى را در صحنه عمل مى آزماید, بنابرای ن , تحقیق كاربردى بر خلاف تحقیق بنیادى كه جنبه نظرى دارد, بیشتر به سمت پدیده هاى واقعى و مـسـایـل عـملى معطوف است در شرایط غیر آزمایشگاهى در رویارویى با واقعیات سیاسى آاجتماعى و... انجام مى شود.

بـرخـى دیگر از مالک نظران , در یك تقسیم بندى كلى , تحقیق را به دوگونه تـحـقـیق تكوینىو تحقیق گسترش اى (تكاملى) تقسیم كرده اند. از این دیدگاه , تحقیق تكوینى به تحقیقى اطلاق مى شود كه در صدد یافتن علت تكوین ایجاد یك پدیده یا مورد تحقیق است , ولى تحقیق گسترش اى تكاملى , تحقیقى است كه به دنبال فهم فرآیند مسیرى است كه یك موضوع پدیده ازشروع تولد تا كنون طى كرده است . این نوع تحقیق بر آن است تا معلوم كند كه , پدیده مورد نـظـر چـه مـسـیـرى را پـشـت سرگذاشته چرا چنین مسیرى را طى كرده است.

بـرخـى دیـگر عقیده دارند كه تمام مطالعات تحقیقى به صورت یكى از اشكال سه گانه تحقیق تاریخى , تحقیقتوصیفى و تحقیق تجربى یا مجموعه اى از آن ها خـواهـد بـود. از ایـن دیـدگـاه , تحقیق تاریخى , آنچه را كه وجود داشته است تـوصـیـف مـى كند, به جمله دیگر این نوع تحقیق حاوی بررسى , ثبت , تجزیه و تـحـلیل تفسیر رویدادهاى قدیم است تا به کمک آن , محقق ضمن معرفت قدیم , به معرفت وضع موجود و تا حدودى نیز به پیش بینى وضع آینده نایل شود.

تـحـقیق توصیفى نیز از این دیدگاه آنچه را كه هست توصیف مى كند. این نوع تحقیق نیز حاوی توصیف , ثبت تجزیه و تحلیل شرایط موجود است . در این نوع تحقیق سعى مى شود تا ارتباطات میان عوامل (متغیرهاى) دست كارى نشده كشف شـود. درتـحـقیق تجربى نیز محقق در صدد معین كردن روابط موجود بین عوامل متغیرهاى مختلف است , با این فرق كه درتحقیق تجربى امكان دست كـارى و كنترل عوامل متغیرهاى دخیل در موضوع تحقیق پدیده مورد نظر وجود دارد.

دانـشـمـندان مالک نظران درس نحوه تحقیق , انواع زیادى از تحقیق را نام بـرده انـد كـه بررسى تمام آن ها ممكن نیست , دریك جمع بندى مى توان به سه نـوع اصلى تحقیق اشاره كرد. به جمله دیگر, تحقیق در علوم اجتماعى به طور عام و علوم سیاسى به طور ویِژگزینشه به یكى از اشكال زیر مى تواند وجود داشته باشد.

1) تحقیق اكتشافى

2) تحقیق توصیفى

3) تحقیق تبیینى

تحقیق اكتشافى: هـدف اصـلـى در تـحـقـیـق اكـتـشافى , معرفت وضعیتى است كه درباره آن آگـاهـى هـاى لازم وجـود ندارد, به جمله دیگر, در این نوع تحقیق , محقق به دنبال دستیابى به اطلاعاتى است كه با یاری آن ها مى تواند مورد تحقیق را به خـوبـى بـشـنـاسـد. بنابر این , بااین تعریف هر تحقیقى نیازمند انجام یك سرى مـطـالـعـات اكـتـشـافـى اسـت یـعـنـى تحقیق اكتشافى زمینه اى است براى انجام تحقیقات با اهمیت زیاد تر و وسیع تر.
بـرخـى از مالک نظران , تحقیق اكتشافى را تحقیق برآوردى نیز نامیده اند, به نـظـر آن هـا در این نوع تحقیق , هیچ فرضیه اى پیشنهاد نمى شود و مورد آزمون قـرار نمى گیرد بلكه هدف آن تنها به دست دادن برآوردى از یك مساءله ویِژگزینشه است . تحقیق اكتشافى را نمى توان تحقیق به معناى حقیقى آن دانست , بلكه در عـوض نوعى بررسی است كه باعث وسعت بخشیدن به دیدگاه ها اندیشه هاى محقق مى شود. بـنـا بـراین , وظیفه تحقیق اكتشافى نه رسیدگى كردن به فرضیه هاى تحقیق است و نه جمع آورى اطلاعات درباره مساءله تحقیق , بلكه ایجاد زمینه مناسب بـراى درك بـهـتـر پـدیـده هاى مختلف مساءله خاصى است كه محقق , فاقد اطـلاعـات كـافى درآن مورد است . تحقیق اكتشافى ممكن است به صورت هاى مـختلفى انجام شود مانند: خواندن متون نوشته هاى مختلف ,مصاحبه با افراد, مشورت با اساتید و مالک نظران و...

تحقیق توصیفى: تحقیق توصیفى حاوی مجموعهروش هایى است كه هدف از آن ها توصیف كردن پـدیـده یـا پـدیـده هاى مورد بررسى است . دراین نوع تحقیق , توصیف معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد حدود آن پدیده صورت مـى پـذیرد. دراین نوع از تحقیق , محقق ممكن است در صدد شناسایى عوامل مـتغیرهاى دخیل در یك پدیده مورد ویِژگزینشه برآید ولى به بررسى ارتباطات بین ایـن عـوامـل تشخیص نوع آن ها نمى پردازد. به جمله دیگر, هدف در تحقیق تـوصیفى , شناسایى وضع موجود است , نه قضاوت درباره آن بررسى نوع رواب ط موجود بین عوامل متغیرهاى مختلف .
بـنـابـراین , در یك تحقیق توصیفى , محقق الزاما در پى كشف توضیح ارتباطات , همبستگى ها نیز آزمودن فرضیه ها پیش بینى حوادث و رویدادها نیست , بلكه توجه او بیشتر در جهت توصیف و گزارش نویسى از موقعیت ها و وقایع بر طبـق اطـلاعاتى است كه بیشتر جنبه وصفى دارد, اما باید دانست كه مالک نظران در مـورد مفهوم دقیق تحقیق توصیفى اتفاق نظر ندارند وگاهى به تعریف این نـوع از تـحـقـیـق تـا آن اندازه وسعت مى دهند كه حاوی تمام انواع تحقیق جز تحقیقات تاریخى تجربى ,مى شود. در اینجا منظور از تحقیق توصیفى عـبـارت اسـت از: تـوصـیـف عـیـنـى , واقـعى و مرتب خصوصیات یك پدیده , یك موقعیت یا یك موضوع .

تحقیق تبیینى: ایـن نوع تحقیق كه به آن تحقیق علمى نیز گفته مى شود, در صدد پیدا كردن روابـط عـلـت و معلولى بین متغیرهاى مختلف است .اما ناگفته نماند كه در عـلوم سیاسى به طور كلى در علوم اجتماعى , بررسى ارتباطات على به گونه اى قـطعى بیان نیست ـ یعنى در علوم اجتماعى به طور مسامحه از ارتباطات علت مـعـلـولـى سـخـن بـه مـیـان مـى آیـد ـ زیـرا درباره پدیده هاى اجتماعى و سـیـاسـى نـمـى تـوان بـه رابطه على دست یافت بلكه این نوع ارتباطات همیشه با درصـدى از احـتـمـال بیان مى شود. این امر از آنجا ناشى مى شودكه پدیده هاى سـیاسى و اجتماعى اکثرا تحت تاءثیر عوامل متغیرهاى زیادى قرار دارند كه شـنـاسـایـى تمام آن ها از عهده یك محقق علوم اجتماعى خارج است ,به جمله دیـگـر, گـفته مى شود كه (اصل چند متغیرى) بر پدیده هاى اجتماعى حاكم اسـت. تـعـریفى كه از تحقیق ارائه شد در واقع فقط برازنده تحقیق تبیینى است , زیرا تنها دراین نوع از تحقیق است كه مراحل كلى سه گانه سؤال , فرضیه آزمون وجود دارد. بناجهت ن , هدف اصلى یك پژوهشگر علوم سیاسى باید كسب توانایى براى انجام یك تحقیق از نوع تبیینى آن باشد .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 26 خرداد 1395
جمعه 4 بهمن 1398 09:42 ب.ظ
Hi there it's me, I am also visiting this web site regularly, this site is genuinely
pleasant and the visitors are really sharing good thoughts.
دوشنبه 9 دی 1398 03:13 ق.ظ
I savour, lead to I found just what I was having a look
for. You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man.
Have a nice day. Bye
دوشنبه 25 آذر 1398 01:40 ق.ظ
I have been surfing online more than three hours today, yet I
never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.
In my view, if all webmasters and bloggers
made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.
چهارشنبه 20 آذر 1398 02:15 ق.ظ
Thank you for your help
I was always impressed with your good writing.
I hope to share a lot of information with good looks in the future.
Always be happy and have a nice day ... !!
جمعه 15 آذر 1398 09:18 ق.ظ
It's appropriate time to make some plans for the future
and it's time to be happy. I've learn this publish and if I could I desire to counsel you few attention-grabbing things or tips.

Maybe you could write subsequent articles referring to this article.
I desire to learn even more issues approximately it!
چهارشنبه 13 آذر 1398 04:13 ق.ظ
I used to be able to find good information from your blog posts.
شنبه 9 آذر 1398 01:05 ب.ظ
I am curious to find out what blog platform you happen to be working
with? I'm experiencing some small security problems with my latest site and
I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?
چهارشنبه 29 آبان 1398 02:42 ب.ظ
A motivating discussion is worth comment. I do believe that you need to write more about this topic, it might not be a taboo subject but usually people don't discuss such issues.
To the next! All the best!!
پنجشنبه 23 آبان 1398 10:10 ق.ظ
You actually make it appear so easy with your presentation however I find this topic
to be really something that I believe I might never understand.
It sort of feels too complex and very wide for me.
I am having a look ahead for your next post,
I will attempt to get the hold of it!
دوشنبه 13 آبان 1398 11:35 ب.ظ
Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually recognize what you are speaking approximately!
Bookmarked. Please also discuss with my website =).
We can have a link trade agreement between us
دوشنبه 6 آبان 1398 04:13 ب.ظ
My brother suggested I might like this web site.
He was totally right. This post actually made my day.
You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!
جمعه 3 آبان 1398 11:58 ق.ظ
Hi everyone, it's my first visit at this site, and article is in fact fruitful
in support of me, keep up posting these posts.
جمعه 3 آبان 1398 07:42 ق.ظ
each time i used to read smaller articles or reviews that as well clear
their motive, and that is also happening with this article which I am reading here.
پنجشنبه 4 مهر 1398 04:28 ق.ظ
Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images
aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a
linking issue. I've tried it in two different web browsers
and both show the same outcome.
دوشنبه 25 شهریور 1398 08:41 ب.ظ
Hi! Quick question that's totally off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my
iphone4. I'm trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue.
If you have any recommendations, please share. Thanks!
دوشنبه 25 شهریور 1398 12:26 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out
much. I hope to give something back and help others like you helped me.
یکشنبه 17 شهریور 1398 07:31 ب.ظ
Superb post but I was wondering if you could write
a litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.
Many thanks!
شنبه 2 شهریور 1398 12:59 ق.ظ
Appreciating the commitment you put into your blog and detailed information you
offer. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same
outdated rehashed information. Fantastic read! I've bookmarked your site and I'm including your
RSS feeds to my Google account.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 08:32 ق.ظ
It is not my first time to visit this web site, i am
visiting this web page dailly and get good information from
here all the time.
سه شنبه 1 مرداد 1398 10:27 ب.ظ
I am genuinely glad to read this website posts which contains lots
of useful data, thanks for providing these kinds
of data. plenty of fish natalielise
دوشنبه 10 تیر 1398 02:43 ب.ظ
It's actually a great and helpful piece of information. I
am happy that you just shared this useful info with us.
Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:12 ق.ظ
I'm gone to inform my little brother, that he should also visit this web site on regular
basis to obtain updated from newest news update.
جمعه 17 خرداد 1398 06:56 ب.ظ
bookmarked!!, I really like your blog!
چهارشنبه 15 خرداد 1398 11:16 ب.ظ
What's up to every one, the contents present
at this website are really awesome for people
knowledge, well, keep up the good work fellows.
یکشنبه 12 خرداد 1398 03:35 ق.ظ
Hello all, here every one is sharing these kinds of experience,
therefore it's good to read this web site, and I used to pay a visit this weblog all the time.
پنجشنبه 9 خرداد 1398 05:54 ب.ظ
Hi, Neat post. There is a problem together with your website in web explorer, could test this?
IE still is the market leader and a huge
part of folks will pass over your magnificent writing due to this problem.
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 08:23 ب.ظ
If some one wants to be updated with hottest technologies afterward he must be pay a visit this website
and be up to date every day.
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 06:11 ق.ظ
This website truly has all of the information I needed concerning
this subject and didn't know who to ask.
جمعه 20 اردیبهشت 1398 01:23 ب.ظ
Your means of describing everything in this piece
of writing is in fact good, every one be capable of easily
understand it, Thanks a lot.
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 02:44 ب.ظ
I'd like to find out more? I'd want to find
out some additional information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو